Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

FAQ

Často kladené otázky ohledně zakládání společností a ready-made firem

Otázky týkající se zakládání firem

Proč je výhodné založit firmu prostřednictvím zalozenifirmyonline.cz?

Firma bude založena rychle

 • Zápis firmy do obchodního rejstříku zajišťujeme obvykle během 3 až 5 pracovních dnů ode dne uhrazení faktury a doručení podepsané dokumentace s ověřenými podpisy.

Nemusíte ztrácet čas vyřizováním formalit na úřadech

 • Stačí, když zajdete na poštu, necháte si ověřit podpisy na dokumentech a pošlete nám je zpět.

ZA ZALOŽENÍ FIRMY ZAPLATÍTE ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ OBVYKLÉ CELKOVÉ VÝŠI ZÁKONNÝCH POPLATKŮ, PŘI OBJEDNÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB MÉNĚ NEŽ ZÁKONNÉ POPLATKY.

Celková výše zákonných poplatků za založení s.r.o. je ovlivněna rozsahem společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, počtem vydaných stejnopisů a opisů, výší bankovního poplatku za vystavení potvrzení o složení základního kapitálu a některými dalšími faktory. Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady minimalizovat. To nám umožňuje nabízet zakládání nových obchodních společností bez dalších služeb za částky odpovídající obvyklé celkové výši zákonných poplatků. Pokud si kromě založení firmy objednáte také pronájem sídla pro zakládanou firmu nebo vedení účetnictví, zaplatíte za založení s.r.o. méně než částku představující zákonné poplatky za založení s.r.o.

Jaká je celková výše zákonných poplatků za založení s.r.o.?

 • Zákonné poplatky za založení s.r.o. činí 5000 až 8000 Kč. Celkovou výši poplatků ovlivňuje složitost zakladatelské listiny, počet společníků, jednatelů a některé další faktory.
 • Zákonné poplatky zahrnují soudní poplatek, ověření podpisů, vydání opisů a stejnopisů společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, dále pak bankovní poplatek za vystavení potvrzení o splacení základního kapitálu, náklady spojené s vystavením živnostenského oprávnění a poplatek za zpracování zakladatelského dokumentu s.r.o. formou veřejné listiny.
 • Soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud vychází na 2700 Kč. Živnostenská oprávnění stojí 1000 Kč. Zpracování společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny včetně vydání stejnopisů a opisů vyjde na 2000 až 4000 Kč v závislosti na složitosti zakladatelských listin. U zjednodušených společenských smluv a zakladatelských listin se soudní poplatek platit nemusí. U notáře se platí nejenom za zakladatelskou listinu, ale také za osvědčení splnění zákonných  předpokladů pro provedení zápisu do obchodního rejstříku. Toto osvědčení stojí 1 000,- Kč a platí se tehdy, pokud novou firmu do obchodního rejstříku zapisuje přímo notář. Za samotné provedení zápisu náleží notáři odměna ve výši 300,- Kč. Vydání výpisu z Rejstříku trestů ČR vyjde na 100,- Kč. Výpis z rejstříku trestů se musí nechat vyhotovit pro každého jednatele. U společníků není potřeba. Výše bankovního poplatku za vystavení potvrzení o splacení základního kapitálu je v každé bance jiná.

Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady spojené se vznikem obchodní společnosti minimalizovat. To nám umožňuje nabízet zakládání nových firem na míru za částky srovnatelné s obvyklou celkovou výší zákonných poplatků.

Jaké podmínky musí splňovat společník s.r.o.?

 • Společníkem s.r.o. může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná k právním jednáním. Společníkem s.r.o. může být také právnická osoba (obvykle jiná obchodní společnost) zapsaná ve veřejném rejstříku.
 • Společníkem s.r.o. může být i zahraniční fyzická nebo právnická osoba. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast zahraniční fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Může být cizinec společníkem nebo jednatelem s.r.o.?

Ano. Cizinec může být společníkem společnosti s ručením omezeným i jejím jednatelem. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast cizí fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Pokud má být cizinec jednatelem české společnosti s ručením omezeným, je nutné při založení firmy přiložit k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku oficiální výpis z rejstříku trestů státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, a oficiální překlad výpisu z cizího rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem. Jestliže má cizinec v ČR povolen trvalý pobyt, není třeba obstarat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem. U cizinců s trvalým pobytem v ČR stačí český výpis z rejstříku trestů.

Jaké jsou výhody podnikání prostřednictvím s.r.o.?

Podnikat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným spolu přináší ve srovnání s jinými způsoby podnikání řadu výhod. Společnost s ručením omezeným patří mezi kapitálové společnosti. To znamená, že společník s.r.o. ručí za závazky společnosti do výše svého vkladu do základního kapitálu společnosti. Společník s.r.o. tak neručí za dluhy společnosti svým osobním majetkem. To je zřejmě hlavní důvod, proč tvoří společnosti s ručením omezeným více než 90% nově zakládaných společností v České republice.

Podle aktuální úpravy zákona o obchodních korporacích může jednatel společnosti za určitých okolností za dluhy společnosti ručit. Zákon o obchodní korporacích tuto problematiku upravuje v ustanovení § 68. Jestliže jednatel věděl, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku a přesto v rozporu s péčí řádného hospodáře neudělal vše pro odvrácení úpadku, může soud na návrh insolvenčního správce nebo věřitele společnosti, jež je v úpadku, rozhodnout o tom, že jednatel za dluhy společnosti ručí.

Kromě kapitálových obchodních existují osobní obchodní společnosti. Řadí se mezi ně zejména veřejná obchodní společnost a komanditní společnost. Členové osobních obchodních společností ručí za závazky společnosti neomezeně, a proto zakládání těchto firem nenabízíme. V dnešní době jsou veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti spíše výjimkou.

Podnikání prostřednictvím s.r.o. je za určitých podmínek výhodné i z daňového hlediska. Záleží na obratu konkrétního podnikatele, předmětu podnikání a dalších okolnostech. Podrobné srovnání podnikání prostřednictvím společnosti s ručením omezeným a podnikáním jen na živnostenský list je uvedeno na tomto odkazu.

V neposlední řadě je třeba uvést, že podnikání prostřednictvím s.r.o. může být podmínkou pro účast v různých typech výběrových řízení. Do těchto výběrových řízení se OSVČ podnikající na živnostenský list obvykle nemohou přihlásit.

Kdy a jak zjistím heslo k datové schránce nově založené společnosti?

Hesla do datové schránky jsou doručovány Ministerstvem vnitra ČR doporučeně poštou na adresu trvalého bydliště jednatele společnosti obvykle za 2 až 3 týdny po provedení zápisu nové firmy do obchodního rejstříku. V případě nejasností týkajících se datových schránek je možné kontaktovat ePoradnu.

Jaký je detailní postup založení s.r.o. prostřednictvím tohoto webu?

Jakmile nám doručíte plnou moc a prohlášení jednatele s ověřenými podpisy, zajistíme vyhotovení společenské smlouvy ve formě notářského zápisu.  Dokumenty s ověřenými podpisy nám můžete poslat poštou nebo emailem poté, co bude na poště provedena autorizovaná konverze ověřených dokumentů do elektronické podoby. Následně vyřídíme pro nově zakládanou společnost živnostenská oprávnění. Pokud je zakladatel jenom jeden, zpracuje se namísto společenské smlouvy mezi více společníky zakladatelská listina. Obsahuje pouze základní náležitosti, které jsou obsažené v plné moci. Bez dokládání praxe a vzdělání v oboru pro Vás můžeme vyřídit jakýkoliv z 80 oborů činnosti, které patří pod volné živnosti. Seznam těchto oborů činnosti naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu. Byla-li při vyplnění online formuláře zvolena některá z vázaných nebo koncesovaných živností, dáme Vám vědět, které dokumenty vyžaduje živnostenský úřad doložit k provozování vázané nebo koncesované živnosti. Před zápisem nově zakládané společnosti do obchodního rejstříku je potřeba splatit základní kapitál. Nepřesáhne-li základní kapitál částku 20 000,- Kč, není nutné dle § 23 zákona o obchodních korporacích zakládat bankovní účet pro splacení kapitálu. V takovém případě stačí doložit písemné prohlášení zakladatele společnosti o tom, že byla částka představující základní kapitál splacena v hotovosti k rukám správce vkladu. Pokud si zvolíte základní kapitál vyšší než 20 000,- Kč, je nutné založit v bance účet a základní kapitál na něj splatit. Technický účet určený ke splacení základního kapitálu Vám v bance založí poté, co Vám zašleme ověřený opis zakladatelské listiny sepsané ve formě notářského zápisu. Opis lze zaslat i v elektronické podobě. Peníze tvořící základní kapitál jsou na bankovním účtu blokovány, dokud není s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku. Po zápisu do obchodního rejstříku lze s penězi volně disponovat. Disponovat s nimi může pouze jednatel společnosti. Náklady za založení s.r.o. jsou daňově uznatelné. Fakturu za založení s.r.o., jejíž součástí je IČO, posíláme zakladateli vždy až po zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Co všechno musí udělat začínající podnikatel, pokud si chce firmu založit svépomocí?

Mezi podmínky, které je třeba splnit před založením nové firmy, patří vystavení živnostenských oprávnění, splacení základního kapitálu nově zakládané společnosti, obstarání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z Rejstříku trestů ČR, uzavření společenské smlouvy formou veřejné listiny. Postup založení nové obchodní společnosti upravují zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících. Podle zákona o obchodních korporacích vyžadují zakladatelská listina a společenská smlouva kapitálových obchodních společností formu veřejné listiny. Začínající podnikatel má rovněž povinnost přihlásit nově založenou firmu k dani z příjmu právnických osob. Kromě založení firmy pro Vás můžeme také zajistit podání přihlášky k dani z příjmu právnických osob a další účetní záležitosti. Začínající podnikatel si musí zvolit, kde bude mít jeho firma sídlo. Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla je podmínkou pro zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Jaký je rozdíl mezi monistickým a dualistickým systémem vnitřního uspořádání akciové společnosti?

Dualistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen představenstvem, dozorčí radou a valnou hromadou všech akcionářů. Představenstvo je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení. Dozorčí rada je kontrolní orgán, který dohlíží na činnost představenstva. Představenstvo i dozorčí rada mají obvykle 3 členy. Člen představenstva přitom nesmí být zároveň členem dozorčí rady. Členy představenstva i členy dozorčí rady jmenuje valná hromada akcionářů.

Monistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen správní radou a valnou hromadou všech akcionářů. Správní rada, která má obvykle 3 členy, je současně výkonným i kontrolním orgánem akciové společnosti s monistickou strukturou. Členy správní rady volí valná hromada všech akcionářů. Při založení akciové společnosti je třeba uvést jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště členů jednotlivých orgánů a akcionářů. Mezi další povinné údaje patří název akciové společnosti, předmět podnikání a základní kapitál.

Jaké údaje je nutné uvést při založení akciové společnosti?

Určitou komplikací při založení a.s. je skutečnost, že je nutné dopředu složit na zvláštní účet zřízený v bance základní kapitál. Ten musí činit dle zákona o obchodních korporacích alespoň 2 000 000 Kč. S penězi tvořícími základní kapitál je možné opět volně disponovat až po zápisu akciové společnosti do veřejného rejstříku (obvykle za 2 až 3 týdny).  Dále je třeba zvolit formu akcií, jejich počet a jmenovitou hodnotu. Každá akcie má svou jmenovitou hodnotu. Součet jmenovitých hodnot všech akcií se přitom musí rovnat výši základního kapitálu. Pokud například akcionář vlastní v a.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč 50 akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, znamená to, že je 50 % akcionářem. I tyto údaje je nutné uvést při založení akciové společnosti.

Z hlediska formy se akcie člení na akcie na majitele a akcie na jméno. Akcie na majitele patří mezi cenné papíry na doručitele a mohou být vydány jen jako imobilizované cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, které jsou ze zákona evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. S provedením evidence jsou spojeny zákonné poplatky. Z toho důvodu doporučujeme dát přednost akciím na jméno. Pokud se rozhodnete neumístit sídlo akciové společnosti do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat zjistit jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště majitele nemovitosti, v níž má mít a.s. sídlo. Podmínkou pro zápis sídla společnosti do veřejného rejstříku je totiž souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla.

Jestliže se naopak rozhodnete umístit sídlo do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat uvést doručovací adresu, na kterou se bude přeposílat korespondence doručená na adresu sídla společnosti. Protože je založení a.s. v mnoha ohledech složitější než založení s.r.o., doporučujeme kontaktovat v případě zájmu o založení a.s. naši zelenou linku 800 010 111.

Otázky týkající se prodeje ready-made firem

Lze u nabízených firem změnit název?

Ano, název, sídlo i další údaje týkající se ready made firmy lze dodatečně upravit. Osobní schůzka k tomu není nutná.

Může být jednatelem nebo společníkem ready made s.r.o. cizí státní příslušník?

Ano. Cizinec může být jednatelem i společníkem ready made firmy a nemusí mít pro tento účel vyřízené povolení k trvalému pobytu na území ČR. U jednatele ready made společností je ale nutné dodat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, a překlad výpisu z rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem. Jestliže má cizinec v ČR povolen trvalý pobyt, není třeba obstarat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem. U cizinců s trvalým pobytem v České republice stačí český výpis z rejstříku trestů.

Je možné označit koupi ready made firmy za standardní způsob začátku podnikání?

Největší boom zaznamenal prodej ready made s.r.o. v době, kdy byl minimální základní kapitál společností s ručením omezeným roven 200 000 Kč. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo od 1.1.2014 ke snížení minimálního základního kapitálu na pouhou 1 Kč. Tato změna umožnila bezproblémové zakládání nových firem podnikatelům, kteří nedisponují finančním kapitálem. Na druhou stranu může minimální základní kapitál 1 Kč představovat určité riziko, že obchodní společnost nebude vnímána u obchodních partnerů dostatečně věrohodně. Vyšší základní kapitál obvykle vzbuzuje dojem, že začínající podnikatel disponuje finančními prostředky, díky kterým bude schopen řádně a včas plnit svoje závazky vůči obchodním partnerům. Proto na těchto stránkách nabízíme obvykle jen ready made společnosti se základním kapitálem ve výši 200000 Kč.

I když by se mohl zdát prodej ready made firem díky minimálnímu základnímu kapitálu s.r.o. ve výši 1 Kč v dnešní době jako přežitek, podle našich statistik se v ČR každoročně prodá několik stovek ready made společností. Počet založených ready made firem tak představuje nezanedbatelnou část z celkového počtu všech firem, které jsou v ČR za rok založeny. I v dnešní době tak lze koupi ready made společnosti označit za zcela běžný způsob začátku podnikání. V případě zájmu o koupi ready made společnosti můžete využít náš online-objednávkový formulář.

Je prodej ready made společností obvyklý i mimo ČR?

Pojem „ready made company“ je v zahraničí spojován zejména s tzv. offshore společnostmi, které podnikatelé obvykle kupují kvůli nižší daňové zátěži ve státech, kde tyto společnosti sídlí. „Ready made companies“ se sídlem v daňových rájích, jako jsou například Seychely, mohou kromě daňového zvýhodnění zajistit anonymitu skutečným vlastníkům těchto firem. Společnost Carolina investment s.r.o. provozující tento web nabízí k prodeji pouze české ready made firmy.

Kromě offshore společností je pojem ready made company často spojován s britskou Ltd (limited company) nebo s německou GMbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Tyto společnosti jsou obdobami české společnosti s ručením omezeným. Celkově tak platí, že pojem ready made company se používá téměř ve všech evropských státech.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Napište nám!

  Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

  Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
  zavolejte na naši bezplatnou linku.

  Často kladené dotazy 800 010 111