Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

FAQ

Často kladené otázky ohledně zakládání společností a ready-made firem

Otázky týkající se založení firmy

Proč je výhodné založit firmu prostřednictvím zalozenifirmyonline.cz ?

Firma bude založena rychle

  • Zápis firmy do obchodního rejstříku zajišťujeme obvykle během 2 až 5 pracovních dnů ode dne uhrazení faktury a doručení podepsané dokumentace s ověřenými podpisy.

Nemusíte ztrácet čas vyřizováním formalit na úřadech

  • Stačí, když zajdete na poštu, necháte si ověřit podpisy na dokumentech a pošlete nám je zpět. Pokud Vám vyřizování na dálku nevyhovuje, můžete si s námi sjednat osobní schůzku.

ZA ZALOŽENÍ FIRMY ZAPLATÍTE ČÁSTKU ODPOVÍDAJÍCÍ OBVYKLÉ CELKOVÉ VÝŠI ZÁKONNÝCH POPLATKŮ, PŘI OBJEDNÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB MÉNĚ NEŽ ZÁKONNÉ POPLATKY.

Celková výše zákonných poplatků za založení s.r.o. je ovlivněna rozsahem společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, počtem vydaných stejnopisů a opisů, výší bankovního poplatku za vystavení potvrzení o složení základního kapitálu a některými dalšími faktory. Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady minimalizovat, což nám umožňuje nabízet založení nových obchodních společností bez dalších služeb za částky odpovídající obvyklé celkové výši zákonných poplatků. Pokud si kromě založení firmy objednáte také pronájem sídla pro zakládanou firmu, zaplatíte za založení s.r.o. méně než částku představující zákonné poplatky za založení s.r.o.

Jaký je rozdíl mezi monistickým a dualistickým systémem vnitřního uspořádání akciové společnosti a jaké údaje je nutné uvést při založení a.s.?

  • Dualistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen představenstvem, dozorčí radou a valnou hromadou všech akcionářů. Představenstvo je statutárním orgánem a přísluší mu obchodní vedení. Dozorčí rada je kontrolní orgán, který dohlíží na činnost představenstva. Představenstvo i dozorčí rada mají obvykle 3 členy. Člen představenstva přitom nesmí být zároveň členem dozorčí rady. Členy představenstva i členy dozorčí rady jmenuje valná hromada akcionářů.
  • Monistický systém vnitřního uspořádání akciové společnosti je tvořen správní radou, statutárním ředitelem a valnou hromadou všech akcionářů. Obchodním vedením je pověřen statutární ředitel, který může být zároveň i předsedou správní rady. Správní rada, která má obvykle 3 členy, určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho výkon. Kromě toho volí a odvolává svého předsedu. Členy správní rady volí valná hromada všech akcionářů. Při založení akciové společnosti je třeba uvést jména, příjmení, data narození a adresy trvalého bydliště členů jednotlivých orgánů a akcionářů. Mezi další povinné údaje patří název akciové společnosti, předmět podnikání a základní kapitál.

Určitou komplikací při založení a.s. je skutečnost, že je nutné dopředu složit na zvláštní účet zřízený v bance základní kapitál, který musí činit dle zákona alespoň 2 000 000 Kč. S penězi tvořícími základní kapitál je možné opět volně disponovat až po zápisu akciové společnosti do veřejného rejstříku (obvykle za 2 až 3 týdny).  Dále je třeba zvolit formu akcií, jejich počet a jmenovitou hodnotu. Každá akcie má svou jmenovitou hodnotu, součet jmenovitých hodnot všech akcií se přitom musí rovnat výši základního kapitálu. Pokud například akcionář vlastní v a.s. se základním kapitálem 2 000 000 Kč 50 akcií o jmenovité hodnotě 20 000 Kč, znamená to, že je 50 % akcionářem. I tyto údaje je nutné uvést při založení akciové společnosti. Z hlediska formy se akcie člení na akcie na majitele a akcie na jméno. Akcie na majitele musí být ze zákona evidovány v Centrálním depozitáři cenných papírů. S provedením evidence jsou spojeny zákonné poplatky. Z toho důvodu doporučujeme dát přednost akciím na jméno. Pokud se rozhodnete neumístit sídlo akciové společnosti do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat zjistit jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště majitele nemovitosti, v níž má mít a.s. sídlo. Podmínkou pro zápis sídla společnosti do veřejného rejstříku je totiž souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla.

Jestliže se naopak rozhodnete umístit sídlo do administrativního centra v Praze, budeme od Vás potřebovat uvést doručovací adresu, na kterou se bude přeposílat korespondence doručená na adresu sídla společnosti. Protože je založení a.s. v mnoha ohledech složitější než založení s.r.o., doporučujeme kontaktovat v případě zájmu o založení a.s. naši zelenou linku 800 010 111.

Jaká je celková výše zákonných poplatků za založení s.r.o.?

  • Zákonné poplatky za založení s.r.o. v současné době činí v závislosti na typu zakladatelské listiny, výši základního kapitálu a předmětu podnikání obvykle 5 000 až 10 000 Kč.
  • Tato částka zahrnuje soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud, ověření podpisů, vydání opisů a stejnopisů společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, dále pak bankovní poplatek za vystavení potvrzení o splacení základního kapitálu, náklady spojené s vystavením živnostenského oprávnění a s vypracováním návrhu pro obchodní rejstříkový soud a poplatek za zpracování zakladatelského dokumentu s.r.o. formou veřejné listiny.
  • Soudní poplatek pro obchodní rejstříkový soud vychází na 2700 Kč, živnostenská oprávnění pro nově zakládanou firmu na 1000 Kč, zpracování společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny včetně vydání stejnopisů a opisů obvykle na 5000 až 6000 Kč v závislosti na rozsahu zakladatelského dokumentu společnosti.

Díky našim zkušenostem se zakládáním firem jsme schopni náklady spojené se vznikem obchodní společnosti minimalizovat. To nám umožňuje nabízet zakládání nových firem na míru za částky srovnatelné s obvyklou celkovou výší zákonných poplatků.

Jaké podmínky musí splňovat společník s.r.o.?

  • Společníkem s.r.o. může být fyzická osoba starší 18 let, která je plně svéprávná k právním jednáním. Společníkem s.r.o. může být také právnická osoba (obvykle jiná obchodní společnost) zapsaná ve veřejném rejstříku.
  • Společníkem s.r.o. může být i zahraniční fyzická nebo právnická osoba. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast zahraniční fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Může být cizinec společníkem nebo jednatelem s.r.o.?

Ano. Cizinec může být společníkem společnosti s ručením omezeným i jejím jednatelem. Povolení k trvalému pobytu není nutnou podmínkou pro účast cizí fyzické nebo právnické osoby v orgánech českých obchodních společností.

Pokud má být cizinec jednatelem české společnosti s ručením omezeným, je nutné při založení firmy přiložit k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku oficiální výpis z rejstříku trestů státu, jehož je cizinec státním příslušníkem, a oficiální překlad výpisu z cizího rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem.

Co všechno musí udělat začínající podnikatel, pokud si chce firmu založit svépomocí?

Mezi podmínky, které je třeba splnit před založením nové firmy, patří vystavení živnostenských oprávnění, splacení základního kapitálu nově zakládané společnosti, obstarání ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, výpisu z rejstříku trestů, uzavření společenské smlouvy formou veřejné listiny a zpracování návrhu na zápis nově zakládané firmy do obchodního rejstříku. Před založením s.r.o. je důležité věnovat dostatek času studiu zákonů. Postup založení nové obchodní společnosti upravují zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících. Podle zákona o obchodních korporacích vyžadují zakladatelská listina a společenská smlouva kapitálových obchodních společností formu veřejné listiny. Začínající podnikatel má rovněž povinnost přihlásit nově založenou firmu k dani z příjmu právnických osob. V některých případech se může stát, že obchodní rejstříkový soud odmítne firmu zapsat do rejstříku z důvodu rozporu návrhu na zápis s.r.o. se zákonem o veřejných rejstřících. V takovém případě může začínající podnikatel přijít o peníze, které zaplatil již před podáním návrhu na zápis firmy do rejstříku za vystavení živnostenských oprávnění a za vyhotovení společenské smlouvy formou veřejné listiny. Při založení s.r.o. nebo koupi ready made společnosti prostřednictvím těchto webových stránek tak nejen ušetříte čas, ale zároveň získáte jistotu, že bude Vaše firma v pořádku založena a nenastanou žádné komplikace. Kromě založení firmy pro Vás můžeme také zajistit podání přihlášky k dani z příjmu právnických osob a další účetní záležitosti.

Otázky týkající se prodeje ready-made firem

Je prodej ready made společností obvyklý i mimo ČR?

Pojem “ready made company” je v zahraničí spojován zejména s tzv. offshore společnostmi, které podnikatelé obvykle kupují kvůli nižší daňové zátěži ve státech, kde tyto společnosti sídlí. “Ready made companies” se sídlem v daňových rájích, jako jsou například Seychely, mohou kromě daňového zvýhodnění zajistit anonymitu skutečným vlastníkům těchto firem. Společnost Carolina investment s.r.o. provozující tento web nabízí k prodeji pouze české ready made firmy. Na základě naší spolupráce s obchodní společností Swiss Financial Yard AG (http://www.swissfinancialyard.ch/) jsme Vám schopni zprostředkovat prodej ready made se sídlem v Kataru, Spojených arabských emirátech, Dubaji, Honkongu, Švýcarsku i dalších destinacích. Kromě offshore společností je pojem ready made company často spojován s britskou Ltd (limited company) nebo s německou GMbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Tyto společnosti jsou obdobami české společnosti s ručením omezeným. Celkově tak platí, že pojem ready made company se používá téměř ve všech evropských státech a to bez ohledu na výši základního kapitálu vyžadovaného v dané zemi k založení nové obchodní společnosti.

Lze u nabízených ready made firem změnit název?

Ano, název i další údaje týkající se ready made firmy lze dodatečně upravit a to i bez nutnosti osobní schůzky.

Může být jednatelem nebo společníkem ready made s.r.o. cizí státní příslušník?

Ano. Cizinec může být jednatelem i společníkem ready made firmy a nemusí mít pro tento účel vyřízené povolení k trvalému pobytu na území ČR. U jednatele ready made společností je ale nutné dodat výpis z rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, a překlad výpisu z rejstříku trestů do češtiny vyhotovený soudním překladatelem.

Je možné označit koupi ready made firmy za standardní způsob začátku podnikání?

Největší boom zaznamenal prodej ready made s.r.o. v době, kdy byl minimální základní kapitál společností s ručením omezeným roven 200000 Kč. V souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích došlo od 1.1.2014 ke snížení minimálního základního kapitálu na pouhou 1 Kč. Tato změna umožnila bezproblémové zakládání nových firem podnikatelům, kteří nedisponují finančním kapitálem. Na druhou stranu může minimální základní kapitál 1 Kč představovat určité riziko, že obchodní společnost nebude vnímána u obchodních partnerů dostatečně věrohodně. Vyšší základní kapitál obvykle vzbuzuje dojem, že začínající podnikatel disponuje finančními prostředky, díky kterým bude schopen řádně a včas plnit svoje závazky vůči obchodním partnerům. Proto na těchto stránkách nabízíme jen ready made společnosti s minimálním základním kapitálem ve výši 100000 Kč. I když by se mohl zdát prodej ready made firem díky minimálnímu základnímu kapitálu s.r.o. ve výši 1 Kč v dnešní době jako přežitek, podle našich statistik se v ČR každoročně prodá několik stovek ready made společností. Počet založených ready made firem tak představuje nezanedbatelnou část z celkového počtu všech firem, které jsou v ČR za rok založeny. I v dnešní době tak lze koupi ready made společnosti označit za zcela běžný způsob začátku podnikání v České republice.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111