Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a zásady ochrany osobních údajů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky určují práva a povinnosti mezi společností Carolina investment s.r.o. provozující webový portál www.zalozenifirmyonline.cz a uživatelem. Za uživatele se dle obchodních podmínek považuje osoba, která projeví zájem založit novou obchodní společnost prostřednictvím webu www.zalozenifirmyonline.cz

Smluvní vztah (dále jen „Smlouva“) mezi společností Carolina investment s.r.o. (jako „Poskytovatelem“) a uživatelem vzniká ke dni, kdy je připsána odměna za založení společnosti na bankovní účet společnosti Carolina investment s.r.o. Samotným vyplněním a odesláním online formuláře tak smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem nevzniká.

Provozovatel webu www.zalozenifirmyonline.cz nenese odpovědnost za škodu vzniklou uživateli v důsledku nesprávného nebo nezákonného užívání portálu.

Provozovatel se zavazuje v souladu s informacemi uvedenými na webovém portálu www.zalozenifirmyonline.cz učinit všechny zákonem vyžadované kroky k založení nové obchodní společnosti dle pokynů uživatele. Uživatel bere na vědomí, že ve výjimečných případech může založení nové obchodní společnosti trvat déle než uváděných 5 pracovních dnů od uhrazení faktury a odeslání všech automaticky vygenerovaných dokumentů s ověřenými podpisy na poštovní adresu poskytovatele. Založení nové obchodní společnosti může trvat déle zejména tehdy, když je zvolena při vyplnění online formuláře vázaná nebo koncesovaná živnost. Provozovatel nenese odpovědnost za prodlení se založením obchodní společnosti, které je způsobeno opožděným dodáním podkladů ze strany uživatele.

Právo na odstoupení od smlouvy

Pokud nebude nová obchodní společnost do obchodního a živnostenského rejstříku zapsána do 5 pracovních dnů od doručení předepsaných dokumentů se všemi náležitostmi poskytovateli a od uhrazení poplatku za založení společnosti stanoveného poskytovatelem a to i přesto, že uživatel poskytne poskytovateli veškerou potřebnou součinnost k vyřízení jeho požadavku, má právo uživatel od Smlouvy odstoupit a požadovat vrácení peněz. Poskytovatel je v takovém případě povinen vrátit uživateli celou částku, kterou uhradil na bankovní účet poskytovatele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy uživatel poskytovateli oznámil, že o založení společnosti ztratil zájem.

Poskytovatel se zavazuje novou obchodní společnost založit s profesionální péčí a prosazováním práv a zájmů uživatele. Poskytovatel není vázán pokyny uživatele, které jsou v rozporu s platnou právní úpravou.

Uživatel nese odpovědnost za správnost a úplnost údajů vyplněných do online registračního formuláře.

Uživatel vyplněním a odesláním online formuláře určeného k založení nové obchodní společnosti vyslovuje souhlas s tím, aby poskytovatel použil osobní údaje uživatele k zdárnému dokončení registrace nové obchodní společnosti. Poskytovatel se zavazuje osobní údaje uživatele i všech dalších osob zúčastněných na založení společnosti použít výhradně jen za účelem založení nové obchodní společnosti. Uživatel má právo po dobu platnosti smlouvy zadané osobní údaje opravit a právo na vysvětlení týkající se zpracovávání osobních údajů.

Smlouva mezi poskytovatelem a uživatelem zaniká v těchto případech.:

  1. Založení společnosti bylo zdárně dokončeno a poskytovatel odeslal objednateli opis společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny, výpisy z obchodního a z živnostenského rejstříku a fakturu.
  2. Uživatel uvedl při vyplnění online registračního formuláře poskytovateli nepravdivé nebo neúplné údaje a na výzvu poskytovatele nesjednal nápravu.
  3. Uživatel oznámí poskytovateli, že na dokončení registrace společnosti netrvá, neboť nebyla dokončena ve lhůtě garantované poskytovatelem.
  4. Dohodou poskytovatele s uživatelem.

Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek se přiměřeně vztahují i na jiné osoby zúčastněné na založení společnosti uživatele, zejména na jednatele nebo společníky zadané v rámci registrace společnosti. Uživatel odesláním podepsaných dokumentů s ověřenými podpisy a úhradou faktury potvrzuje, že seznámil dotčené osoby s těmito obchodními podmínkami.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2017.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111