Volejte zdarma naši zelenou linku
800 010 111

Navigace

Jaké jsou povinnosti jednatele společnosti s.r.o.?

Jednatel společnosti s.r.o. je statutárním orgánem, a proto má kromě práv také celou řadu povinností. Povinnosti vyplývají z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o účetnictví ale i dalších zákonů.

Jednatel společnosti s.r.o. je statutárním orgánem, a proto má kromě práv také celou řadu povinností. Povinnosti vyplývají z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o účetnictví ale i dalších zákonů. Jednatele jmenuje valná hromada a funkce se ujímá ihned po rozhodnutí společníků. Co si tedy pohlídat? Podívejme se na ty nejdůležitější povinnosti jednatele společnosti s ručením omezeným.

Péče řádného hospodáře při výkonu funkce

Obchodní vedení společnosti, zastupování firmy navenek a jednání za společnost patří mezi základní kompetence jednatele. Funkci musí vykonávat s péčí řádného hospodáře, což je povinnost, které se někteří jednatelé obávají. Zejména, pokud jsou ve funkci nově nebo krátce, mohou mít obavy z ručení vůči společnosti v plném rozsahu včetně svého osobního majetku. O čem tato povinnost je? Péče řádného hospodáře jednoduše znamená, že jednatel musí pečovat o majetek a zájmy společnosti stejně, jako by pečoval o svůj vlastní osobní majetek.

Neměl by tedy uzavírat jménem firmy smlouvy ve svůj osobní prospěch či se jiným způsobem dostávat do střetu zájmů. Porušením může být rovněž neplnění povinností, které obchodní společnosti ukládá zákon, zejména povinnosti daňové, účetní a evidenční. V případě sporů, zda jednatel dodržel, nebo porušil péči řádného hospodáře je důkazní břemeno na straně jednatele. Lze proto určitě doporučit uchovávat si dokumenty spojené s výkonem funkce, zejména ty, na základě kterých je uděláno podnikatelské rozhodnutí.

Povinnosti při úpadku společnosti

Další povinností související s péčí řádného hospodáře je povinnost jednatele podat insolvenční návrh. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl (nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět) o úpadku společnosti. Následně poskytuje součinnost insolvenčnímu správci. Jestliže návrh včas nepodá, odpovídá věřitelům za škody.

Jednatel se samozřejmě musí snažit hrozícímu úpadku včas zabránit, například snižováním nákladů. Jinak by se opět mohlo jednat o porušení povinností s důsledky ručení za splnění povinností společnosti. Jednatel se tedy musí maximálně snažit úpadkovou situaci odvrátit, anebo včas podat insolvenční návrh, pokud se úpadku zabránit nepodaří.

Povinnosti jednatele vůči společníkům

Dále je nutné mít na paměti, že jednatel má povinnosti i vůči společníkům, a to zejména informační povinnost. Musí poskytovat společníkům (na valné hromadě i mimo ní) informace o záležitostech společnosti včetně možnosti nahlížet do dokumentů. Totéž platí vůči dozorčí radě, pokud je zřízena. Dále jednatel společnosti s ručením omezeným zajišťuje vedení seznamu společníků a zveřejňování relevantních změn do obchodního rejstříku. Obecně má tedy starost o Sbírku listin v Obchodním rejstříku (včetně např. změny výše základního kapitálu).

Nejméně jednou ročně má jednatel povinnost svolat valnou hromadu. Společníky musí informovat písemnou pozvánkou, která obsahuje termín, místo konání a program valné hromady, a to nejméně 15 dnů přede dnem konání. Pokud je valná hromada svolána pouze jednou ročně, musí se konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předešlého účetního období, tj. obvykle do 30. 6., aby valná hromada mohla včas schválit účetní závěrku.

Od roku 2019 byla zavedena nová povinnost – registrace do evidence skutečných majitelů společnosti. Toto jednatel provede prostřednictvím formuláře u rejstříkového soudu. V případě společnosti s.r.o. s jednoduchou vlastnickou strukturou a dobře vedeným seznamem společníků, by toto neměl být problém.

Další povinnosti

Společnost může uložit jednateli i další povinnosti, především ve společenské smlouvě s.r.o., rozhodnutích valné hromady, smlouvě o výkonu funkce jednatele nebo interních směrnicích. Je proto dobré se s těmito dokumenty seznámit v případě, že funkci jednatele zvažujete.


Potřebujete více informací? Máte nějakou otázku?

Podívejte se na odpovědi na často kladené dotazy, nebo nám rovnou
zavolejte na naši bezplatnou linku.

Často kladené dotazy 800 010 111